Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov:
Podrobné informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov  a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytnutých zákazníkom prevádzkovateľovi informačného systému:

1.      Prevádzkovateľ informačného systému- internetového obchodu www.kvetinace-petal.sk:
Spoločnosť :
ortoklas,s.r.o.
Lesná 5
927 01  Šaľa
IČO: 36834165
 
Prevádzkovateľ získava osobné údaje pomocou objednávkového formulára, umiestneného na stránke www.kvetinace-petal.sk.
 
2.      Tretie strany a okruh príjemcov:
Tretie strany, ktorým budú údaje poskytnuté:
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99  Banská Bystrica
IČO: 36631124
 
IN TIME,s.r.o.
Senecká cesta 1
900 28 Bratislava
IČO: 31342621
 
Okruh príjemcov, ktorým budú osobné údaje sprístupnené:
 
Magic Media s.r.o. ( tvorca e-shopu)
Bottova 8
927 01  Šaľa
IČO: 45 638 730
 
Websupport, s.r.o. (hostingová spoločnosť)
Staré grunty 12
841 04 Bratislava
 
Prevádzkovateľ poskytuje tretím stranám  osobné údaje zákazníka v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, emailová adresa, obsah objednávky. Tretia strana  získava pre prevádzkovateľa osobný údaj „ číslo občianskeho preukazu“ pri doručení tovaru zaplateného vopred.
Prevádzkovateľ sprístupňuje všetky osobné údaje okruhu príjemcov.
 
3.      Účel spracúvania osobných údajov
-        Na plnenie zmluvy uzavretej prostredníctvom internetového obchodu www.kvetinace-petal.sk na diaľku
-        Vystavenie daňového dokladu- faktúry
-        Doručenie tovaru na adresu uvedenú zákazníkom a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru, komunikácia tretej strany  pri doručovaní tovaru cez sms
-        Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru- telefonicky al. prostredníctvom elektronickej pošty
-        Evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií a v prípade odstúpenia od zmluvy
 
4.      Zoznam spracúvaných osobných údajov
Fakturačné údaje:
Meno a priezvisko ( obchodné meno)
Adresa trvalého bydliska /sídla
IČO,DIČ ( v prípade podnikateľa)
Mailová adresa, telefón
 
Údaje pre doručenie:
Meno a priezvisko príjemcu/sídlo
Adresa doručenia
Telefónne číslo príjemcu (pri využití doručenia kuriérom)
Celková cena- v prípade platby na dobierku
 
Kontaktné údaje:
Telefónne číslo- pre potreby potvrdenia objednávky, pre zaslanie sms o termíne doručenia expresnej zásielky
Adresa elektronickej pošty- pre potreby zaslania potvrdenia objednávky, pre zaslanie predfaktúry
 
 
 
5.     Poučenie o právach dotknutej osoby
                  (1) Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať
 
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
 
                  (2) Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
 
                  (3) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
 
a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.
 
                  (4) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
 
                  (5) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
 
                  (6) Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
 
a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
 b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
 c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.
 
                  (7) Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 
                  (8) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,15) jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.16)
 
                  (9) Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.17)
 
6.      Povinnosti dotknutej osoby
 
Zákazník je povinný do informačného systému  poskytnúť len pravdivé osobné údaje. Za pravdivosť osobných údajov zodpovedá zákazník.